kontokorentný úver

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: finančná inštitúcia, finančné služby, úver
Definícia: základom získania, resp. poskytnutia kontokorent­ného úveru je kontokorentný účet vedený v banke, ktorý je kombináciou vkladového a úverové­ho účtu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Na tento účet prichádzajú všetky príjmy príslušného ekonomického subjektu a na druhej strane sa z neho uskutočňujú všetky platby. Ak sú výdavky vyššie ako príjmy, bežný účet sa do­stáva do debetu. Debetné saldo potom podmie­ňuje poskytnutie kontokorentného úveru. Toto saldo však nesmie prekročiť tzv. úverový limit, ktorý banka s klientom vopred dohodne - v rám­ci dohody o kontokorentnom úvere. Úverový limit sa stanovuje individuálne, na základe previerky úverovej spôsobilosti a vývo­ja bežného účtu klienta v minulosti. Kontoko­rentný úver patrí k rýchlym úverom, neúčelovým. Výška je obmedzená podľa interných predpisov banky. Určenie výšky úveru sa vypočíta podľa ratingu klienta, ktorý tvorí obrat na bežnom účte klien­ta (vrátane obratov v iných bankách), trvanie podnikateľskej činnosti klienta, trend vývoja výnosov a dĺžky vzťahu s bankou.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: bank overdraft