karnet

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, colné formality
Definícia: jednotný alebo unifi­kovaný doklad
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: carnet
Poznámka: Obvykle ide o colný doklad, ktorý slúži pri prevoze (tranzite) tovaru colným územím alebo pri jeho dočasnom dovoze ale­bo vývoze. V zásade ide o doklady, ktoré znamenajú, že ten, kto ich vydal, preberá ručenie voči colným orgánom, že clo bude zaplatené do určitého času alebo budú splnene pod­mienky na oslobodenie od cla. Držiteľ karnetu nemusí platiť clo ani colné zábezpeky, colné konanie sa všeobecne (v rozsahu platnosti kar­netu) zjednodušuje.