implementácia logistického systému

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: súbor činností zahŕňajúci overenie účelu, rozlišovacích úrov­ní a funkcií navrhnutého logistického systému, súladu medzi jeho cieľ­mi, štruktúrou, správaním a ďalšími podstatný­mi vlastnosťami a zodpovedajúcimi charakte­ristikami reálneho objektu, pre ktorý bol návrh spracovaný
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: logistics system implementation