historizmy vo frazémach

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Výskyt archaizmov a h. vo frazémach je reliktom ich historického vývinu. Je to následok špecifickej ustálenosti frazém. Veľká časť historizmov, ktoré ustúpili z aktívnej slovnej zásoby ako lexémy (na rozdiel od archaizmov nemajú súčasné synonymá, pretože pomenúvajú už zaniknuté javy a skutočnosti), sa zachovali v nej vo frazémach. Frazémy obsahujúce h. vôbec nemusia mať zastaraný charakter. Napr. mať na rováši niečo u niekoho; vystaviť niekoho na pranier; nemať ani groša; vyjsť na psí tridsiatok atď.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

Poznámka: Literatúra: Mlacek, 1984; Popov, 1976.
URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/