historický charakter frazeologického systému

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Potvrdenie princípu systémovosti vo frazeológii na základe porovnania súčasného frazeologického fondu so starším frazeologickým fondom v zmysle analogickosti frazeologizačných postupov. Staršie štruktúrno-sémantické typy, ktoré sa v súčasnom jazyku už nevskytujú, dokazujú produktívnosť niektorých štruktúrnych al. štruktúrno-sémantických postupov v staršom období a tým v podstate potvrdzujú aj existenciu systémovosti vo frazeológii. Napr. "vyjsť + na čo" (=dostať sa do zlej, nepríjemnej, ťažkej situácie), napr. vyjsť na psí tridsiatok/žobrácku palicu/mizinu ap.).
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

Poznámka: Literatúra: Mokijenko, 1980; Skladaná, 1993.
URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/