heuristicky prístup

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: jeden z prístupov k riešeniu logistického problému založený na hľadaní po­stupov a metód na riešenie nových, nezná­mych problémov
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.