frazeologický celok

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: V rámci sémantickej klasifikácie frazém V. V. Vinogradova taký typ, ktorý sa rovnako ako frazeologické zrasty vyznačuje veľkými sémantickými posunmi (obraznosťou, prenesenosťou významu), avšak na rozdiel od zrastov je vo frazeologických celkoch vždy nejaký komponent, ktorý ukazuje na významový vzťah medzi jednotlivými zložkami a platnosťou celej frazémy. Význam frazeologického celku je aj pri celkovej svojej obraznosti čiastočne motivovaný významami zložiek, resp. aspoň významom jednej zložky. Frazeologickými celkami sú napr. takéto frazémy: ťahať za jeden povraz (= spolu, tento význam súvisí najmä s číslovkou jeden), držať jazyk za zubami (=mlčať aj neprezradiť), lepiť sa niekomu na päty (neustále niekoho sledovať) a pod. Frazeologické celky spolu s frazeologickými zrastami reprezentujú jadrovú časť celej frazeológie, ku ktorej sa približujú ostatné druhy frazém.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/