frazeologické spojenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: V rámci sémantickej klasifikácie frazém V, V. Vinogradova jeden z rozšírených typov, ktorý sa vyznačuje tým, že jeden jeho komponent má tzv. frazeologicky viazaný význam (p.) a ostatné zložky sa uplatňujú vo vlastných lexikálnych významoch (neprešla pri nich desémantizácia). Spojenia tohto typu preto niektoré lexikologické aj lexikografické práce hodnotia nie ako frazémy, lež ako osobitný druh opisnej lexikálnej jednotky, lexikalizované spojenia (p. tzv. združené pomenovanie). Frazeologickými spojeniami sú napr. takéto slovné spojenia: vyvaľovať oči, roniť slzy, slepá ulička, slepé okno atď. Porov. aj frazeologizované spojenie.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/