frazeologické paronymá

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov)

Oblasť: lingvistika
Definícia: formálne podobné, avšak významovo odlišné frazémy, ktoré stoja voči sebe vo vzťahu formálnej a sémantickej ekvipolentnosti alebo vo vzťahu formálnej privatívnej opozície a sémantickej ekvipolentnosti, resp. sémantickej disjunkcie, alebo vo vzťahu formálnej ekvipolentnosti a sémantickej disjunkcie
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. Stimul: Bratislava 1995.

Kontext: Napriek tomu, že kategoriálny význam nehrá v sémantickej štruktúre frazémy takú úlohu ako v sémantickej štruktúre slova, zastávame názor, že frazeologickými paronymami (rovnako ako frazeologickými synonymami, antonymami, homonymami, hyperonymami, hyponymami) môžu byť len frazémy, ktoré majú zhodný kategoriálny význam. Preto napríklad frazémy по душе кому кто, что – по душам (поговорить, побеседовать и т. п.) nemožno pokladať za paronymá: prvá frazéma je predikatívna, druhá je adverbiálna... Na základe uvedeného môžeme frazeologické paronymá vymedziť ako frazémy, ktoré obsahujú vo svojom komponentovom zložení najmenej jeden zhodný a najmenej jeden rozdielny komponent resp. komponent nevyskytujúci sa v druhej frazéme a ktoré majú zhodný kategoriálny a rozdielny (nie protikladný) celostný význam.
Zdroj kontextu: Jankovičová, M.: Paronymia v ruskej a slovenskej frazeológii. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2005. s. 107 – 114.
Príbuzné termíny: frazeologická kontaminácia
Poznámka: Popri existencii pravých paroným sa hovorí aj o tzv. kváziparonymách a frazeologické paronymá treba taktiež odlišovať od frazeologických kontaminátov. Príklady frazeologických paroným: ísť ako baran – ísť ako baránok; ísť na odpočinok – ísť na večný odpočinok; angl.: in time – in good time – in no time; rus.: zadať žaru – poddať žaru; smotreť v zuby – smotreť v rot. Pri frazeologických paronymách môže ísť formálne o zámenu v slovotvorných prvkoch, viď. baran/baránok, v lexikálnom komponente: stratiť slovo – stratiť pár slov; mať deravú pamäť – mať krátku pamäť; v syntaktickej štruktúre: mať pod klobúkom – mať dačo pod klobúkom; sem patria aj prípady tzv. aditívnych, resp. redukčných frazeologických paroným: ísť na odpočinok – ísť na večný odpočinok, to je pod úroveň – to je pod moju úroveň. Niektoré frazeologické paronymá majú blízko k synonymii a preto sa označujú ako synonymizované frazeologické paronymá, napr.: mať široké/voľné pole pôsobnosti; mať ostrý (britký, štipľavý)/dobre podrezaný jazyk; strkať prsty/nos do niečoho atď. Protipólom sú tzv. homonymizované frazeologické paronymá, ktoré popri formálnej príbuznosti sú voči sebe vo vzťahu sémantickej disjunkcie. Významový rozdiel je tu daný geneticky, vyplýva z odlišnej frazeologickej motivácie a do kategórie paroným ich oprávňuje zaradiť len ich viac-menej náhodná formálna príbuznosť, analogický štruktúrny model, porovnaj: mať dušu na dlani – mať dušu na jazyku; držať na uzde – držať na povrázku a pod. Od frazeologických paroným treba odlišovať rôzne paradigmatické transformácie, ktoré vyjadrujú rôzny spôsob slovesného deja a kauzálno-dôsledkové vzťahy medzi aktantmi slovesných frazém, napr.: mať niečo na krku – mať niečo z krku; vziať si niečo do hlavy – pustiť niečo z hlavy; byť v kaši – dostať sa do kaše – dostať sa z kaše – dostať niekoho z kaše.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka terminologia/