frazeologická združenina

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Špecifická skupina frazém v sémantickej klasifikácii V. V. Vinogradova. Príznačné pre ňu je to, že tieto jednotky (na rozdiel napr. od frazeologických celkov) sa bežne vyskytujú aj v svojom doslovnom význame (teda ako voľné spojenia slov) a pritom sú jazykovým vyjadrením významov z iných znakových systémov, napr. vyjadrením gesta. Za združeniny sa považujú napr. takéto jednotky: hodiť rukavicu niekomu, krčiť, pokrčiť plecom, mávnuť rukou nad niečím a pod. Je to vlastne osobitná podskupina iných sémantických typov frazém (najbližšie majú k frazeologickým celkom).
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/