frazeológia v próze

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Podobne ako v iných literárnych formách uplatňuje sa frazeológia najmä pre svoju expresívnosť, rozličné hodnotiace konotácie a pre svoju obraznosť. Nie je však všeobecne uplatňovaným prostriedkom: Frazeológiu využívajú najmä prozaici, ktorí aj spomedzi iných jazykových prostriedkov uprednostňujú expresívne výrazivo. Frazeológia sa v próze využíva vo všeobecnosti dvoma spôsobmi: a) autor sa spolieha na vlastné znaky frazémy, práve na jej expresívnosť, obraznosť a rozličné pragmatické konotácie; pri takomto postupe sa v próze zvyčajne vyskytuje najviac frazém, b) autor sa opiera o tie isté znaky frazémy, pociťuje istú mieru ich opotrebovanosti, ošúchanosti ("poklesnutosti"), a preto frazémy individuálne obmieňa, aktualizuje. Aktualizácia sa pritom stáva prostriedkom na "hru" s vlastným významom frazémy i s doslovnými významami komponentov, prostriedkom na budovanie dvoch rovín vo výstavbe textu. Krajnými prípadmi takéhoto uplatňovania frazém sú frazeologický obraz (p.) a deštrukcia frazémy (p.).
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/