frazeológia a preklad

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Vzťah frazeológie a prekladu vyplýva zo zložitosti frazém ako špecifických jazykových jednotiek. Práve táto špecifickosť spôsobila, že v minulosti sa na jednej strane zdôrazňovala nemožnosť ich prekladu, nepreložiteľnosť frazeológie, na druhej strane sa zasa zdôrazňovala požiadavka, že ekvivalentom frazémy originálu musí byť v preklade iba frazéma. V súčasnosti sa vzťah frazeológie a prekladu rieši spôsobom, ktorý je medzi týmito dvoma krajnými pólmi. Sú známe ťažkosti pri hľadaní frazeologického ekvivalentu východiskovej frazémy, niekedy ho ani nemožno nájsť (p. bezekvivalentná frazeológia), za prekonanú sa však považuje téza o nepreložiteľnosti frazeológie. Do úvahy sa musia brať popri totožnosti ich pojmovej zložky také vlastnosti frazém ako je obraznosť, expresívnosť a štylistická platnosť, v záujme zachovania ktorých sa niekedy pri preklade frazém môže dať prednosť jednoslovnému ekvivalentu.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

Poznámka: Literatúra: J. Mlacek, l98O.
URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/