faktoring

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: financie, účtovníctvo
Definícia: odkúpenie pohľadávok od do­dávateľa, resp. výrobcu, ktoré má za dodaný tovar alebo služby, faktoringovou spoločnosťou
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Faktoringová spoločnosť potom vykonáva in­kaso týchto pohľadávok, vedie v záujme pô­vodného dodávateľa účtovníctvo o záväzkoch dlžníkov a vymáha splatné pohľadávky. Spoloč­nosť (podnik) zaoberajúca sa faktoringom be­rie na seba riziko nezaplatenia pohľadávok, za čo požaduje odmenu, ktorá je stanovená v zmluve tejto spoločnosti s pôvodným dodáva­teľom. Z uvedeného vyplýva, že faktoringová spoločnosť poskytuje preddavkové platby za hromadne nakúpené pohľadávky, a to po čas­tiach - od prevzatia až do ich zaplatenia.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: faktorovanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: factoring