empiricko-intuitívny prístup

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: jedna z logistických metód, založená v prípade opakujúcich sa situácií na skúsenostiach, prípadne na logickom úsudku alebo na intuícii
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Poznámka: Ak sa logistická metóda opiera o intuíciu, jej úspešnosť zá­visí od okamžitej dispozície riešiteľa.