elektronické nakupovanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj, aplikácie informačných technológií
Definícia: jedna zo samostatných oblastí elektronického ob­chodovania a zároveň podsysté­m či čiastkové riešenie manažmentu dodávateľského reťazca, resp. manažmentu dodávateľ­skej siete
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: elektronické obchodovanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: e-purchasing
Poznámka: Elektronický nákup môže byť organi­zovaný a realizovaný rôznymi spôsobmi, ktoré sa môžu postupne dopĺňať a rozširovať do stále väčšieho systému. Znamená použitie digitál­nych a internetových technológií ako infor­mačnej podpory pre strategické, taktické a ope­ratívne nákupné úlohy v podniku dodávateľa a odberateľa. Cieľom je elektronicky prepojiť sieť partnerov a optimalizovať bežné nákupné procesy v rámci e-business modelov (SCM, ERP, CRM, e-marketing, e-payment, e-logistics, elek­tronické trhoviská a portály), a to integrovane a na základe spolupráce pozdĺž celého hodno­tového reťazca od dodávateľa až ku konečné­mu zákazníkovi.