elektronická logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: zahŕňa plánovanie, riadenie a kontrolu materiálové­ho, informačného a peňažného toku v dodáva­teľskom reťazci cez verejné a súkromné siete (internet, intranet, extranet) a ďalšie nové mé­diá, t. j. od systé­mov front end cez zákaznícke objednávky on-line (B2B, B2C) až k sledovaniu zásielok a k zákazníckym službám
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Ide o podporu logis­tiky elektronickými médiami. Elektronická logistika teda zahŕňa len tech­nológie, ľudí a štruktúry (siete) slúžiace na zber, spracovanie, ukladanie a odovzdávanie údajov na analýzu, plánovanie, organizáciu, prípravu rozhodnutí, riadenie a sledovanie iných infor­mačných alebo fyzických procesov, ktoré pria­mo súvisia s celou podnikovou logistikou.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: e-logistics