dopravná logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, doprava
Definícia: apli­kácia logistického prístupu na riadenie pohybu zásielok po dopravnej sieti, začínajúc prevza­tím od odosielateľa až po odovzdanie príjem­covi, je náplňou dopravnej logistiky
Zdroj: Drahotský, I. - Řezníček, B.: Logistika - procesy a jejich ŕízení. Bmo: Computer Press, a. s. 2003.

Synonymum: logistika dopravy
Poznámka: Analogic­ky možno tento proces aplikovať aj na prepravu osôb. Dopravná logistika sa zaoberá riešením logistických úloh a opatrení, ktoré tre­ba realizovať pri príprave, uskutočňovaní a po ukončení prepravy. Predovšetkým sa zaoberá činnosťami, ktoré súvisia s materiálovými tok­mi, skladovaním hotových výrobkov až po ich odbyt vrátane potrebných informácií. Doprav­ná logistika je druhou najvýznamnejšou oblas­ťou hospodárskej logistiky.