dopravná infraštruktúra

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, doprava
Definícia: súhrn všet­kých ľudských i technických prvkov líniových (dopravných ciest, komunikačných sietí na pre­nos správ, zabezpečovacích signálov a pod.) a uzlových (staníc, prekladísk a terminálov vrá­tane všetkých budov, plôch a inštalovaných technických prostriedkov, dielní a pod.), ktoré sú nutným predpokladom na to, aby sa mohol uskutočňovať pohyb dopravných prostriedkov vrátane zaistenia jeho bezpečnosti a na to, aby sa dopravné prostriedky a zariadenia mohli udržiavať v prevádzkyschopnom stave
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: cs: dopravní infrastruktura, en: traffic infrastructure, en: transportation infrastructure