dopravca²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, hospodárska súťaž
Definícia: fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje do­pravnú činnosť vlastnými dopravnými prostried­kami pre cudzích záujemcov
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Preprava osôb a tovaru je jeho hlavnou podnikateľskou činnos­ťou. Jeho partnermi v prepravnom vzťahu sú odosielateľ a príjemca zásielky. Ak odosielate­ľom a príjemcom je ten istý subjekt (podnik, nadnárodná spoločnosť), hovoríme o outsourcingu dopravy, keď dopravné výkony v rámci spoločnosti vykonáva zmluvný partner, tretia strana. Dopravca uzatvára s prepravcom prepravnú zmluvu, v ktorej sa zaväzuje odborne zabezpe­čiť prepravu v dohodnutej lehote a cene na do­hodnuté miesto.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: transport company