dodatkové ochranné osvedčenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: osvedčenie, ktoré chráni liečivá a výrobky na ochranu rastlín, ktoré môžu byť uvádzané na trh len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom a ktoré sa udeľuje len majiteľovi základného patentu alebo jeho právnemu nástupcovi
Zdroj: PODĽA: https://www.indprop.gov.sk/?co-je-dodatkove-ochranne-osvedcenie

Poznámka: Maximálna doba platnosti osvedčenia je päť rokov. V prípade liečiv, pri ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky (EMEA), je možné po splnení predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu o ďalších šesť mesiacov.