distribučný kanál

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia
Definícia: usporiadaný súbor inštitúcií, ktorého úlohou je zabezpečiť disponibilitu tovarov a služieb spotrebiteľom za pri­jateľných ekonomických a ekologických pod­mienok
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Distribučné kanály ako celok majú dve sú­časti, a to: distribučný kanál, v ktorom sa realizujú transakcie, teda ciele, úlohy a procesy akvi­zičnej, administratívnej distribúcie (nehmot­né toky); distribučný kanál, v ktorom sa realizujú ciele, úlohy a procesy fyzickej distribúcie (hmotné toky).
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: kanál distribúcie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: distribution channel