distribučné náklady

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribučné náklady
Definícia: náklady, ktoré znášajú podniky zúčast­ňujúce sa na procese dodávky produktov (to­varov) od výrobcu k finálnemu odberateľovi
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: distribution costs, en: chargers of distributions
Poznámka: Náklady distribúcie obsahujú náklady na pro­jektovanie, fungovanie (prevádzku) a kontrolu používaných kanálov distribúcie. Do jeho štruk­túry možno zaradiť náklady spojené s riadením predaja, náklady spojené s prácou interných a externých pracovníkov služieb predaja, ná­klady fyzickej distribúcie.