detektívna služba

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: súkromná bezpečnostná služba vykonávaná ako podnikanie
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Kontext: Na účely tohto zákona sa rozumie detektívnou službou hľadanie osoby, hľadanie majetku, zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom, získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch, ďalej získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky, vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo, poradenstvo týkajúce sa týchto činností, ako aj odborná príprava osôb na tieto činnosti.
Zdroj kontextu: Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností
Poznámka: Prevádzkovateľ detektívnej služby je okrem iného povinný dbať na ochranu utajovaných skutočností, na ochranu osobnosti, viesť evidenciu a inšpekčnú knihu dozoru. Detektívna služba nesmie byť zameraná na plnenie objednávky zameranej na pátranie po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby, alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti, ani sa nesmie pátrať po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch (výnimka manželia). Detektívnu službu môže prevádzkovať fyzická alebo právnická osoba, ktorej bola po splnení zákonných podmienok na to udelená licencia ako verejná a neprevoditeľná listina.
URL: http://www.rovniankova14.sk/docs/zakon579-2002.pdf