autonómia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: občianske právo
Definícia: právo v rámci právneho poriadku samostatne rozhodovať o svojich záležitostiach
Zdroj: Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. 3. podstatne rozšírené vydanie. Praha: C.H.Beck 2009. s. 25.

Kontext: V rámci zmluvnej autonómie si subjekty môžu občianskoprávne vzťahy a ich obsah usporiadať slobodne, odlišne aj od úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku, pokiaľ to zákon výslovne nezakazuje, alebo pokiaľ z povahy príslušného zákonného ustanovenia nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť.
Zdroj kontextu: Svoboda, J. a kol.: Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy. 5. vydanie. Bratislava: EUROUNION spol. s r. o. 2004. s. 29.
Synonymum: sloboda
Príbuzné termíny: autonómia vôle, sloboda vôle
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: autonomie
Poznámka: V zmysle zmluvnej autonómie vôle, je potrebné rozlišovať od územnej autonómie.