archaizmy vo frazémach

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Výskyt a. a historizmov vo frazémach je určitou zákonitosťou, zvláštnosťou ich historického vývinu. A. môžu byť gramatické (my o vlku a vlk za humny) al. lexikálne (ležať ladom). A. sa vo frazémach nahrádzajú súčasnými synonymami častejšie ako historizmy, ktoré súčasné synonymá nemajú, napr. mať pod forgom – mať pod čapicou. Porov. aj historizmy vo frazémach.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

Poznámka: Literatúra: E. Krošláková, 1992; J. Mlacek, 1984; A. N. Popov, 1976.
URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/