aplikovaná logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia
Definícia: súbor uplatnených princípov, poznatkov, metód logistiky na riešenie problémov fyzickej distribúcie, toku tovarov a služieb (hmotných i nehmotných) v rôznych oblastiach hospodárstva a spoločnosti
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: applied logistics
Poznámka: Niekedy sa termín používa aj v množnom čísle.