INCOTERMS

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: zahraničný obchod
Definícia: súbor pravidiel cielene zameraných na zahraničný obchod, ktoré dohodla so svojimi členmi Medzinárodná obchodná komora v Paríži v roku 1936
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Tieto podmienky sa postupne sta­li v medzinárodnom obchode štandardom. Presné znenie pravidiel INCOTERMS sa menilo podľa reálií rozvoja medzinárodného obchodu a podľa pripomienok členov ICC. K posledné­mu spresneniu prišlo v roku 2000. Pravidlá ne­majú charakter právnej normy, ale stávajú sa záväznými, ak sú v zmluve uvedené alebo do­hodnuté.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: Medzinárodné obchodné podmienky
Cudzojazyčný ekvivalent: en: INCOTERMS