Haagsky program

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: európska ústava
Definícia: propedeutický program vo vzťahu k Zmluve o Ústave pre Európu, až do nadobudnutia jej platnosti
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Synonymum: Posilnenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii
Príbuzné termíny: Zmluva o Ústave pre Európu
Poznámka: Zakladá sa na všeobecných zásadách subsidiarity, proporcionality, solidarity a rešpektovaní rôznych právnych systémov a tradícií členských štátov. Cieľom programu je zlepšenie regulovania migračných prúdov a kontroly na vonkajších hraniciach, boj proti cezhraničnému organizovanému zločinu, potláčanie hrozby terorizmu, vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a osvedčení v občianskych a trestných veciach, odstraňovanie právnych a súdnych prekážok v občianskych a rodinných veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky. V rámci programu Európska rada zdôraznila dôležitosť odstránenia kontrol na vnútorných hraniciach, pokračovanie postupného budovania integrovaného systému ochrany (správy) vonkajších hraníc a posilňovanie kontrol a dozoru na vonkajších hraniciach únie. Zároveň si je Európska rada vedomá, že kontrola a dozor na vonkajších hraniciach spadajú do právomoci vnútroštátnych policajných a bezpečnostných orgánov a jej realizácia môže byť efektívna a kvalitná len na základe účasti národných expertov, ktorí môžu členským štátom na ich žiadosť poskytnúť rýchlu technickú a operačnú pomoc. Dôležitou súčasťou kontroly a dozoru na vonkajších hraniciach má byť aj zriadenie fondu pre správu hraníc spoločenstva a doplnenie existujúceho Schengenského hodnotiaceho mechanizmu. Nezanedbateľná je taktiež výzva Európskej rady adresovaná členským štátom na zlepšenie spoločných analýz migračných trás a praktík pašovania nelegálnych migrantov na územie štátov únie. Európska rada v programe zdôraznila potrebu ďalšieho rozvoja spoločnej vízovej politiky ako súčasť viacvrstvového systému, ktorého cieľom je uľahčovanie legitímneho cestovania a riešenie ilegálneho prisťahovalectva prostredníctvom ďalšej harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov a postupov pri vybavovaní osôb na miestnych konzulárnych misiách. Z dlhodobého hľadiska by sa mali zriadiť taktiež spoločné vízové úrady. Program poukazuje aj na intenzívnejšiu praktickú spoluprácu medzi policajnými a bezpečnostnými orgánmi v oblasti účinného boja proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti. Dôležitou oblasťou sa stáva politika návratu a readmisie na základe spoločných minimálnych noriem, ktoré by obsahovali zriadenie Európskeho fondu na návrat, zriadenie spoločných integrovaných programov na návrat, či včasné uzavretie readmisných dohôd spoločenstva s rizikovými štátmi. Uvedený program má význam aj pre ďalší vývoj Schengenského systému, predovšetkým v oblasti kontroly pohybu a pobytu cudzincov na území Európskej únie.