Eurojust

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: Európska únia
Definícia: orgán Európskej únie s právnou subjektivitou financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s výnimkou platov a príjmov národných členov a asistujúcich osôb, ktorých náklady hradia domovské členské štáty
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: Európska únia
Poznámka: V súčasnosti je oficiálnym sídlom Eurojustu Haag. Eurojust je zložený z jedného zástupcu každého členského štátu. Je ním prokurátor, sudca alebo policajt s rovnocennou právomocou. Každému národnému členovi môže asistovať jedna osoba. V prípade potreby a so súhlasom kolégia môže v súčasnosti národnému členovi asistovať niekoľko osôb. Jeden z takýchto asistentov môže národného člena nahradiť. Cieľom Eurojustu je stimulovať a zdokonaľovať koordináciu vyšetrovaní a trestných stíhaní v členských štátoch medzi príslušnými orgánmi členského štátu, berúc do úvahy žiadosť pochádzajúcu od príslušného orgánu členského štátu a informácie poskytnuté orgánom príslušným na základe ustanovení prijatých v rámci zmlúv, ďalej zdokonaľovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, najmä umožnením medzinárodnej vzájomnej právnej pomoci a realizáciou žiadostí o extradíciu a podporovať príslušné orgány členských štátov, aby sa ich vyšetrovania a trestné stíhania stali efektívnejšími. Eurojust pomáha pri vyšetrovaniach a trestných stíhaniach nielen členskému štátu, ale aj ďalším štátom, s ktorými bola uzavretá dohoda ustanovujúca takúto spoluprácu, alebo ak v špecifickom prípade existuje zásadný záujem takúto pomoc poskytnúť. Všeobecné právomoci Eurojustu zahrňujú tie druhy kriminality a trestných činov, vo vzťahu ku ktorým je Europol vždy príslušný konať podľa článku 2 Dohovoru o Europole z 26. júla 1995. Patrí sem predovšetkým terorizmus, nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí, nedovoleným obchodovaním s jadrovými a rádioaktívnymi látkami, nezákonným pašovaním prisťahovalcov, obchodovaním s ľuďmi, trestnou činnosťou v oblasti motorových vozidiel, trestným činom proti životu, zdraviu alebo osobnej slobode (vražda, únosy, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka, rasizmus a xenofóbia), proti majetku a poriadku vo verejných veciach (lúpež, podvod, sprenevera, vydieranie, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery, korupcia, nezákonné obchodovanie s kultúrnym majetkom vrátane starožitností a umeleckých diel, falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov), proti životnému prostrediu (nedovolené ozbrojovanie, nedovolené obchodovanie s chránenými rastlinami a živočíchmi, klonovanie ľudskej bytosti a ohrozenie životného prostredia). Ďalej je to počítačová kriminalita, trestné činy ovplyvňujúce finančné záujmy spoločenstva, environmentálna kriminalita, účasť v zločineckej organizácii v zmysle Jednotnej akcie Rady 98/733/SVV z 21. decembra 1998, ktorou sa stanovuje, že účasť v zločineckej organizácii je v členských štátoch Európskej únie trestným činom. Eurojust plní svoje úlohy prostredníctvom jedného alebo viacerých svojich príslušných národných členov alebo ako kolégium. V činnosti Eurojustu poznáme dva kompetentné subjekty, ktoré svojou činnosťou napĺňajú jeho úlohy. Spoločným rysom pre uvedené konania sú prípady, ak o to požiada jeden alebo viacerí národní členovia zainteresovaní na prípade, ktorým sa Eurojust zaoberá, ako aj prípady zahrňujúce vyšetrovania a trestné stíhania, ktoré majú dopad na úrovni únie a môžu vplývať na iné členské štáty než tie, ktorých sa to bezprostredne týka. Pri plnení úloh je Eurojust povinný uviesť, či koná prostredníctvom jedného alebo viacerých národných členov alebo ako kolégium.
URL: http://www.eurojust.europa.eu/