CSR

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Neologizmus [?]

Oblasť: marketing
Definícia: vzťahy podniku so všetkými svojimi zainteresovanými účastníkmi: vlastníkmi-investormi, zamestnancami, úradmi verejnej správy, dodávateľmi, konkurentami, komunitami, zákazníkmi, ktorá v sebe zahŕňa efektívny a zodpovedný prístup k zložkám investícií vyvíjaných pre spoločnosť, vzťahy so zamestnancami, kreativitu a trvalú udržateľnosť pracovných miest a záujem o životné prostredie
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Synonymum: corporate social responsibility, spoločensky zodpovedné podnikanie, sociálna zodpovednosť podnikov, SZP
Príbuzné termíny: spoločensky zodpovedné vodcovstvo
Cudzojazyčný ekvivalent: en: corporate social responsibility
Poznámka: CSR ešte nemá ustálený slovenský preklad, zväčša je označovaný ako sociálna zodpovednosť podnikov. Prvé definície tohto pojmu sa opierali o manažérsky vzor a vyzdvihovali jeho angažovaný postoj. Lídrami myšlienok boli najmä charizmatické a filantropické osobnosti, ktoré do svojej podnikateľskej misie vkladali snahu o zveľadenie lokality, v ktorej pôsobili. V osemdesiatych rokoch minulého storočia začali vznikať rôzne alternatívne koncepty ako napr. spoločenská výkonnosť podnikania, teória stakeholderov, etika podnikania, verejná politika. Neskôr sa objavili dobrovoľné asociácie zodpovedne podnikajúcich firiem a k rozvoju témy začali výrazne prispievať aj mimovládne organizácie a Európska únia. Keďže pojem spoločensky zodpovedné podnikanie, nie je zatiaľ jednoznačne vymedzený ponúka rôzne možnosti interpretácie jeho definícií. Aktuálne definície SZP sa opierajú o princípy: nestrannosti, angažovanosti, aktívnej spolupráce so zainteresovanými subjektami a transparentnosť. Tiež sa vyznačujú spoločnými charakteristikami, akými sú: univerzálnosť, dobrovoľnosť, zameriavajú sa na aktívnu spoluprácu so zainteresovanými subjektmi (stakeholders), vyjadrujú záväzok prispievať k rozvoju kvality života.