BS systém objednávania zásob

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: distribúcia, logistika, skladovanie
Definícia: systém ob­jednávania s fixným stupňom doobjednávania „B“, variabilnými momentmi objednávky a variabilným množstvom objednávky
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Len čo (ekonomické) zásoby klesnú pod úroveň „B“, zadáva sa objednávka tak, aby (ekono­mické) zásoby boli na úrovni „S“. „B“ a „S“ sa vypočítajú vopred a sú periodicky zosúla­dené s akoukoľvek zmenou v očakávanom dopyte a/alebo inými určujúcimi veličinami. Veľkosť objednávky je určovaná stupňom „S“ a úrovňou ekonomických zásob v čase objednávania. BS systém sa používa spolu s ostatnými v tých prípadoch, keď možno objednávať kedykoľvek a dopyt pozostáva z obmedzeného počtu relatívne veľkých ob­jednávok, takže (ekonomické) zásoby môžu náhle klesnúť pod úroveň „B“.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.