O projekte/Oznamy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prebiehajúce práce na rozširovaní Slovenskej terminologickej databázy

Rozšírenie STD za rok 2009:

  • pokračovanie testovacieho študentského projektu z oblasti histórie špecificky zameraného na Slovanov, ktorý začal roku 2009. Pôvodný plán vytvoriť približne 100 terminologických záznamov sme prekročili aj vďaka zahrnutiu bakalárskej práce Hany Zimenovej (Zimenová, H.: Slowakische und deutsche Terminologie der archäologie – kontrastive Analyse. Banská Bystrica. Univerzita M. Bela 2008), ktorá kontrastívne spracovala archeologickú terminológiu hrobov. Z nej sme vybrali 19 termínov a vytvorili príslušný počet terminologických záznamov, pričom v kategórii história ich je celkovo 174 a ďalšie ešte tento rok pribudnú. Po dokončení terminologických záznamov zvolených termínov sa na sklonku roku 2010 plánuje ich overenie a validácia profesionálnymi historikmi.
  • pribudla vulkanológia spracovaná na základe bakalárskej práce Zdenky Labovej (Labová, Z.: Die Slowakische und deutsche Terminologie der Vulkanologie - kontrastive Analyse. Bakalárska práca. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied 2008). Údaje obsiahnuté v tejto práci poskytli podklad až pre 67 terminologických záznamov.
  • pokračovanie prác na projekte z oblasti sociálnej práce. Za rok pribudlo do STD celkovo 439 terminologických záznamov. Pôvodný plán z roku 2008 počítal s približne tisíckou záznamov; tento počet by sme mali dosiahnuť roku 2010.


2008-06-26T12:09:23Z: V roku 2008 sa začali dva terminologické projekty:

  • približne ročný projekt z oblasti sociálnej práce, ktorý sa pripravuje v spolupráci s trojčlenným odborným tímom. V januári 2008 zmluvní experti vypracovali heslár a po zaškolení začali editovať terminologické záznamy, ktorých počet po skončení by sa mal pohybovať okolo 1000.
  • testovací študentský projekt z oblasti historických meracích jednotiek a v prvom rade z histórie špecificky zameraný na Slovanov, ktorý v prvej fáze spočíva v zhromaždení relevantnej textovej dokumentácie a stanovení okruhu v počte asi 100 termínov, ktoré sa budú spracúvať. Po dokončení terminologických záznamov zvolených termínov sa plánuje ich overenie a validácia profesionálnymi historikmi.


Migrácia na MoinMoin 1.6

2008-06-24T14:45:23Z: Migrácia sa úspešne zavŕšila, prípadné preklepy a nezrovnalosti v slovenskej verzii sa priebežne opravujú. Budeme vďační, keď nás na niektoré upozorníte aj Vy.

2008-04-25T19:25:23Z: Vzhľadom na práve prebiehajúcu migráciu prosíme o zhovievavosť, ak niektoré veci nebudú fungovať (napríklad rozhranie v slovenčine).