naliehavosť situácie ako zdroj frazém

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Referencia frazém v ich rečovom nasadení je výberová. Ich vznik a fungovanie je spravidla motivované naliehavosťou a dôležitosťou životného faktu, na ktorý odkazujú. Tým sú aj atraktívne, a potom aj funkčne pregnantné a frekventované. Často pritom upozorňujú – paradoxne – na dôležitosť zdanlivo nenápadných, akoby bezvýznamných faktov.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/