teritoriálne hľadisko systému acquis Schengen

Z STD
Verzia z 14:03, 12. júl 2016, ktorú vytvoril Anonymous (diskusia)$7

(rozdiel) ← Staršia verzia | Approved revision (rozdiel) | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Eurolegislatívny termín [?]

Oblasť: medzinárodné právo
Definícia: územie zmluvných strán Schengenských dohôd, na ktorom sa celý systém aplikuje
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: systém acquis Schengen, temporálne hľadisko systému acquis Schengen
Poznámka: Uvedené hľadisko sa mení na základe podmienok, ktoré sú stanovené v systéme. To znamená, že systém je možné aplikovať len na základe splnenia stanovených kritérií, ktoré boli legislatívne upravené v primárnych prameňoch acquis Schengen. To znamená, že štáty, ktoré nie sú schopné garantovať požiadavky kladené na zmluvné štáty, nemôžu aplikovať uvedený systém. Prijatím Protokolu o začlenení Schengenského systému do rámca Európskej únie sa začala nová etapa vo vývoji uvedeného systému. Protokol bol prelomovým medzníkom, ktorý implementoval celý systém do európskeho práva a stal sa jeho súčasťou. Zmluvné strany potvrdili, že ustanovenia Schengenského systému sú použiteľné len v takej miere, v akej sú zlučiteľné s Európskou úniou a právom Spoločenstva, s prihliadnutím k osobitnému postaveniu Dánska, pričom konštatujú, že Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska nie sú zmluvnými stranami uvedených dohôd a že ich nepodpísali. Na strane druhej však týmto členským štátom bolo umožnené, aby časť ustanovení alebo všetky ustanovenia týchto dohôd prevzali. Obrat nastal v máji 2000, kedy sa rozhodnutím Rady na základe žiadosti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska taxatívne stanovilo, ktoré ustanovenia Schengenského acquis sa vzťahujú aj na Spojené kráľovstvo. Obdobný krok vykonalo Írsko, ktoré v júni 2000 a v novembri 2001 požiadalo o účasť na aplikácii taxatívne stanovených ustanovení Schengenského acquis. V roku 2004 bola podpísaná Dohoda medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis, čím sa rozšírila teritoriálna platnosť vybraných ustanovení Schengenského systému. Taktiež bola zdôraznená potreba zachovať vzťah s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom po tom, keď obidva tieto štáty potvrdia svoj úmysel považovať zhora uvedené ustanovenia na základe Dohody podpísanej 19. 12. 1996 v Luxembursku pre seba za záväzné. Na základe Rozhodnutia Rady zo dňa 1. decembra 2000 s platnosťou od 25. 3. 2001 sa acquis Schengen vzťahuje aj na uvedené štáty. Protokol bol pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Dňom vstupu protokolu do platnosti sa Schengenský systém stal záväzným pre zmluvné strany aj v oblasti aplikácie a Rada EÚ nahradila Výkonný výbor.