teória kódovania a dekódovania

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: masové komunikácie
Definícia: kultúrne vysvetlenie premien významu textu pri jeho odovzdávaní od komunikátora k recipientovi, ktoré sa objavujú v súvislosti s rozdielnou kultúrnou a sociálnou situovanosťou odosielateľa a recipienta
Zdroj: PODĽA: Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004.

Príbuzné termíny: preferované čítanie, Birminghamská škola, Frankfurtská škola
Poznámka: Ideológia sa presadzuje vytváraním a opakovaním vybraných významov a potláčaním významov iných. Ako sa deje? Hall sa to pokúsil vysvetliť v článku Encoding/Decoding (Kódovanie/dekódovanie) (1980). Ako modelový príklad použil situáciu, v ktorej publikum sleduje médiá. Mediálne obsahy (Hall ich v duchu tradície semiotiky nazýva „texty“) publikum mechanicky nepreberá, ale zaujíma k nim aktívny postoj. Publikum teda mediálny text interpretuje (dekóduje).