konkretizačné frazémy

Z STD
Verzia z 16:19, 12. júl 2016, ktorú vytvoril Anonymous (diskusia)$7

(rozdiel) ← Staršia verzia | Approved revision (rozdiel) | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: V českej frazeologickej teórii J. V. Bečku jeden zo základných funkčných typov frazém, ktorý sa vyznačuje tým, že nejaký abstraktný význam sa vyjadruje obrazom založeným na bežných konkrétnych pomenovaniach. Napr. abstraktný význam "plač, plakať, rozplakať sa" sa vyjadrí spojením spustiť gajdy, pomerne abstraktný význam "pomýliť sa, urobiť niečo neprimerané, poveriť niekoho neprimeranou funkciou" sa vyjadrí frazémou spraviť capa záhradníkom. Na niektoré stránky takéhoto určovania frazém nadväzujú aj niektoré novšie teoretické práce (napr. v českej jazykovede F. Čermák).
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

Poznámka: Literatúra: J. V. Bečka, 1968.
URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/