Prehľad výkladových a prekladových terminologických slovníkov

Cieľom zoznamu výkladových a prekladových terminologických slovníkov a odborových encyklopédií, ktorý sa bude dopĺňať a aktualizovať priebežne, je poskytnúť odbornej i laickej verejnosti informácie o existujúcich slovenských lexikografických a terminografických dielach. Zoznam obsahuje bibliografické údaje, údaje o jazyku, respektíve jazykoch zahrnutých do konkrétneho slovníka a krátke anotácie približne 400 výkladových a prekladových terminologických slovníkov a encyklopédií. Z hľadiska tematického tieto diela zahŕňajú oblasti spoločenskovedných, humanitných, prírodných, lekárskych a pôdohospodárskych vied, nevynímajúc techniku či šport. V prípade prekladových slovníkov je okrem slovenčiny zastúpený anglický, český, latinský, ruský, poľský, slovinský, nemecký a francúzsky jazyk. Pridanou hodnotou je možnosť vyhľadávať v tomto zozname na základe oblasti a jazyka. Slovenské terminologické zdroje vo forme databáz, ktoré sú prístupné v elektronickej podobe prostredníctvom internetu, sú popísané v sekcii Terminologické linky.