Databáza terminologických prác J. Horeckého

Databáza terminologických prác J. Horeckého, ktorá sa stále dopĺňa a rozširuje, predstavuje jeden z výstupov projektu VEGA č. 2/0114/15 s názvom Analýza terminologickej práce Jána Horeckého ako inšpirácia pre terminologický manažment 21. storočia na Slovensku. Obsahuje nielen bibliografické údaje a anotácie k vyše 1500 textom (štúdiám, referátom, recenziám, jazykovým posudkom, správam či drobničkám) zameriavajúcim sa priamo alebo okrajovo terminológiou z pera prof. Jána Horeckého (1920 – 2006), ale najmä samotné texty voľne dostupné vo formáte PDF. Pridanou hodnotou je možnosť vyhľadávania jednotlivých textov v prvom rade na základe ich názvu či typu v druhom rade na základe ich zaradenia do niektorej vecnej tematickej oblasti (počnúc lingvistikou a končiac astronómiou) a priradených kľúčových slov. Zaradené texty z rokov 1947 až 2000 zahŕňajú širokú škálu praktických i teoretických otázok týkajúcich sa termínu, pojmu, ich definície a vzájomného vzťahu, rozvoja slovenskej terminológie, ako aj prehľad o histórii a správy o aktuálnych udalostiach na poli slovenskej i zahraničnej terminologickej práce. Okrem výsostne terminologicky zameraných textov boli do databázy zaradené aj články na tému slovotvorby, ktorá možno označiť za ťažiskovú v celoživotnom jazykovednom diele J. Horeckého a ktorú úzko prepojil so svojou terminologickou teóriou a praxou. Vyše polstoročie uvažovania J. Horeckého o terminológii vo forme tejto databázy ponúka odbornej i laickej verejnosti nápovedu, ba až návod ako postupovať pri tvorbe a ustaľovaní slovenskej terminológie aj v 21. storočí.